Vorige Boven Volgende

Losse blaadjes

Hieronder volgen de tekst van een aantal losse blaadjes die een aanvulling vormen op mijn dagboeken.  Ik en Mijzelf

Midden in het weiland ligt een grote berg met
aarde die zich breed uitstrekt , egaal gestreken
door een schijnbaar inmenselijke buldozer.
Er achter is alleen grauwe mist , je kan de contoeren
van de bomen aan de overkant van het xxxx weiland
niet zien.
Opxx deze donkerbruine aarde bevinden zich schijnbaar
onwillekeurig geplaatste palen.
Als ik door de ramen van het noodlokaal kijk zie ik door
het geruite netwerk van het kozijn en de stoffige, bevlekte
ramen hoe de mist zich traag kronkelt over de weilanden.
Daar buiten schrijnt de tijd niet te bewegen.
Een simple berg die killer aanvoeld dan een kerkhof, de
palen zijn een onzichtbaar bewijs van een niet volmaakte dood.
Een ijselijke stilte vult mij, het lijkt wel of die palen
het einde markeren , daar achter is niets , grauwgrijs dat
zich voortzet tot in de hemel.
Ik voel me aangetrokken door het einde. Ik wil weten waarom
die berg daar is en kijken hoe het xxxxxx xxx xxx er achter
het einde uit zier, alhoewel ik weetxxx dat ik dan zal zien
hoe de weilanden zich voortzetten en ik zelfs misschien de
bomen aan de overkant zal kunnen zien.
Maar ik weet dat die berg een nieuw begin vormt waaruit
eens iets zal opreizen dat de horizon breekt en aardenxx
en hemel verbindt.

             7 September 1978.

van: Fransiscus Johannes
data: 291278 / 10:58
betreffend: In val betreffend het geconditioneerd denken.

Ik kreeg deze inval op het boven genoemde tijdstip.
Volgens mij zou men beter kunnen denken als een actieve Feedback toepast.
Ik zal nu de mogelijke metoden bespreken.
De eerste metode bestaat hier uit dat men terwijl men denkt vinger bewegingen maakt,
als men dan naar deze vingers kijkt zal men onbewust een bepaald patroon herkennen,
onbewust namelijk zijn de vinger bewegingen een rechtstreekse afspiegeling van de
situatie van de hersenen, De linkerhand geeft ons informatie over de rechter helft,
logische wijs zullen de vingerbewegingen van een rechts handig iemand aan de rechter-
hand het meest patroon-loos zijn , en aan de linkerhadn alleen een rithmische getrommel
zichtbaar zijn.
Deze metode is alleen goed xx xx als controlle op, de hersenen , echte informatie word
er niet verkregen.
De tweede methode bestaat hier uit dat men alles opschrijft wat men denkt, de mens
heeft de eigenschap gaotisch te denken en zeer snel van een bepaald onderwerp af te
dwalen. De gemiddelde mens heeft dus een relatief laag concentratie vermaogen.
Nu hij echter alles opschrijft zal hij elke keer weer zien wat hij dacht en zo doende
zal huh dus de weg blijven vervolgen die hij wilde bewandelen , omdat hij er steeds
weer een word herinnerd wat hij een paar minuten geleden dacht.
Het is natuurlijk mogelijk bijde methode tegelijk te gebruiken , het nadeel is dat men xx
steeds weer het potlood of de pen uit de hand moet nemen? ik geloof dat dit teveel
tijd gaat kosten en dat men zo doende toch wordt afgeleid.
De snelheid

fjxxxx    050179

Agressie.

Naar aanleiding van een animatie filmpje van
'Encyclopedia Britania'. 'The Killer Instinct, Men and Beast.'

De agressie kunnen we in twee catogorie indelen. ten eerste
afressie tegeN over niet soort genoten , ten tweede
argressie tegen soortgenoten.
De eerste vorm van agressie komt bij roofdieren voor.
De mens behoort tot de roof dieren.
De roofdieren doden alleen als ze honger hebben , als ze
geen honger hebben vertonen ze geen agressie tegen over
andere dieren.
De mens echter vertoont wel agressief gedrag tegen over
andere dieren die ze niet doden om er van te eten.
We hebben hier te maken met een andere soort agressivieteit.
De tweede soort agressie komt ook bij andere dieren
voor, vooral bij Kudde dieren.
Gevechten tussen dieren van het zelfde soort zij over
het algmeen nooit ernstig. de dieren aanvaarden
grenzen aan hun agressie , ze geven de verliezer de
Kans om te ontsnappen.
De mannetjes in een bepaalde kudde dieren vertonen
agressie tegen over soort genoten als het gaat om
het verdedigin van het domein , of om het behouden
van wijfjes dieren. xx xxxxxx xx maar deels ook in
het machts vertoon. Er is een sterke verbinding tussen
machtig zijn van een mannetje en het hebben van
vrouwtjes dieren.
Wij mensen Kunnen dezelfde gedragingen, ook wij beschrermen
ons domein. we maken lans grenzen en zetten hekken
om tereinen waar we eigenaar van zijn, waar we
geen andere willen toe laten.
Ook wij mensen proberen macht eN geld te verzamelen
voor ons zelf , of voor ons gezin.
We kunnen agressieviteit ook onderdelen in instinctiefmatige
agressie en aangeleerde agressie.
hoe lager de diersoort des te meer xxxx instinciefmatige agressie
we zien eN natuurlijk geld het omgekeerde , hoe
hoger de diersoort des te meer aangeleerde agressie we
zien


overtuigingstechnieken houden in het gebruik van agressieviteit te
verminderen , hiervoor is een veel groter zelfvertrouwen nodig.
Natuurlijk is het resultaat veel groter als we bij het overtuigen
van iemand geen of zo minmogelijk agressie gebruiken.
Ieder mens heeft recht op zelf verdediging , maar dit hoeft
nog niet te betekenen dat men hierbij agressie gaat
gebruiken.
Doch in een bepaalde Kudde dieren zien we steeds
dat er maer samenwerking is dan geweld.
Het gedrag in groepsverband is nu eenmaal erg belangrijk
om te overleven.
frustraties zijn de oorzaak van de agressie van
mensen die in steden leven , en zeer zeker niet de
oorzaak van instinctief gedrag.
We moeten goed weten dat de mensen domineerd
op deze wereld door het vermogen om samen te
werken en niet door het feit dat ze in staat is
meer agressie te uiten dan alle andere dieren.

    

fjxxxx    280280

Project Stabilisation. Het doel van dit project is twee ledig.
Ten eerste wil ik mezelf geestelijk sterker maken
Ten tweede wil ik mijn schoolresultaten verbeteren.

Ik heb mijn school verwaarloosd waardoor mijn schoolresultaten gedaalt zijn
beneden een onacceptabel nivo.
De eerste vraag is, weet ik hier de oorzaak van?
Er is een duidelijke praktische oorzaak aan te wijzen; ik heb er te makelijk over
gedacht en zodoende te veel neventaken op mij genomen.
Er is volgens mij een duidelijke geestelijke oorzaak aan te wijzen; ik ben eenzaam, heb
geen echte vrienden opschool, waarmee ik kan praten.
Het feit dat ik niet volledig wordt geaccepteerd drukt waarschijnlijk zeer zwaar
op mij.
Een tweede ding wat ik tegen woordig ergvaak constateer is dat ik geen tijd heb,
ik denk dat bijvoorbeeld ook de LLR een zware geestelijke belasting voor mij vormt.
En ik kan mijn frustratues niet oplossen. Er is niemand die mij daarbij Kan helpen.

Ik vrees dat ik op het ogenblik weer erg emotioneel wordt ,laat ik dat niet doen,
want ik weet dat het meestal tot gevolg heeft dat ik er toch niet veel verder mee
kom , en het eerder afbreek doet dan dat het opbouwt.

Vanmiddag wil ik me bezighouden met een praktisch gedeelte ,dat hieruit
bestaat dat ik mij wiskunde II repetitie voor morgen optimaal ga leren.
Daar volgt nog een verslag over.18:20
Hierbij verklaar ik het project stabilization tot afgehandeld.
Het idee is slecht ,en werkt toch nier.
        FJXxxx

2802080 De met potlood onder en aan gestreepte dingen ,zijn dingen die Gerda ook
22:15 bij zichzelf herkent


Scan van dit blad

fjxxxx    190380

Betreffend: Klad „aantekeningen analysatie technieken" en
„aantekeningen catelogustechniek".fjxxxx    190380

Betreffend: Klad „ vorming van TermComplexen"                              Xxxx 230680
betreffend: J.J. Vermeij

Algemeen psychologisch buro bv
 albrandswaardsedijk ???
 3172 xb poortugaal
 tel. 01890-???

Het kontakt met hem is ontstaan naar een verzoek van mij om een beroepentest,
de reden hiervoor was dat ik mijn ouders er van wilde overtuigen dat er
mogelijker wijs ook nog andere dingen zijn die ik zou kunnen gaan studeren,
dan informatica zoals mijn ouders nu vinden dat ik moet gaan doen
  Voor nadere informatie van het gebeuren verwijs ik naar mijn dagboek,
maandag 27 mei 1980.
  Mij moeder heeft toe persoonlijk door de telefoon een afspraak gemaakt voor
vrijdag 20 juni 1980, ze deelde mij naar afloop van het gesprek mede dat ik nog
een brief zou krijgen, waarin nadere informatie zou staan. Ook vertelde ze mij
dat de kosten f275,- zouden bedragen, daar zij de beslissing snel nam neem ik
aan dat deze kosten geen bezwaar waren voor haar.
  Op 5 juni 1980 kwam de brief binnen, hij is afgestempelt op 3 juni 1980.
In deze brief, die uit drie blaadjes bestond, stond een schrijven van de heer
Vermeij aan mij gericht waarin hij enige dingen vertelde. Tevens was er bij-
gesloten: een blaadje over de beroeps keuze test en een route beschrijving naar
zijn huis.
  Op 20 juni 1980 ben ik X XXX 's ochtends naar Rhoon vertrokken, ik kwam tegen
kwart voor tien aan. We zijn toe direkt naar boven gegaan waar hij zijn twee
werk kamers heeft. Daar hebben we tot kwart voor elf zitten praten over allerlei
dingen. Ik heb verteld over mijn Beta-talenten, over het feit dat ik vrij laat
een bril heb gekregen, dat ik daardoor een dromer ben geworden, en dat ik me
makelijk in mezelf kan verbergen, terug trekken. Ook heb ik hem verteld van het
S.F. verhaal. Ik heb hem van school verteld, maar ook van mijn hobbies, het
programmeren, maar ook van YfC. Ik heb hem verteld dat ik mij een christen voel.
  Toen zijn we aan een aantal tests begonnen. Ik moest eerst een opstel schrijven
aan de hand van een schilderij van Marc Chagale 54-44. Opvallend vond Vermeij de
vele verbindingen tussen bepaalde letters, wat volgens hem op intelligentie
duidde. Daarna heb ik intelligentie test gedaan, de zogenaamde getallen reeksen
die je moet aan vullen, aan het eind van de middag bleek dat ik van de 16 van de
25 vragen die ik had ingevuld er 15 goed waren, wat een aanzienlijke score was,
het gemiddelde bij deze intelligentie test voor begaafde lag bij 7. Ik ben echter
van mening dat de inzicht die ik verkxregen heb bij het analyseren van het
probleem voor het schrijven van een programma dat dit soort dingen zou kunnen,
mij wel degelijk heeft bevoordeeld.
  Na een half uur pauze waarin ik mijn brood heb opgegeten zijn we met een nieuwe
reeks van testen begonnen. Ten eerste een test waarbij ik moest reageren op
zinnetjes die geen inhoud hadden. Ten tweede een beroeps keuze test zoals die
wel vaker wordt gebruikt. Ten derde zes vragen beantwoord over een verhaaltje over
een Olifant en een Muis. Ten vierde een intelligentie test met woorden, de score
hiervan was ook redelijk groot, wat ik hou dat ik begrippen kan vergelijken ten
op zichten van elkaar. Ten vijfde heb ik vier personen (vrienden) bescreven uit
mijn omgeving. Ten zesde heb ik een tekening van een mens gemaakt.
  Hierna hebben we een eerste evaluatie gemaakt van de dag, een gesprek voor
woensdag 25 juni 1980, om 3 uur tot 5 uur. het was ongeveer kwart voor vijf toen
ik weer naar huis ging.
  Ik zou een aantal uitspraken van Vermeij vertellen. Hij heeft gezegd dat ik
niets deed zonder bedoeling, zelfs het gejojo van mij zou een bedoeling hebben.
Ook XXXX raadde hij mij aan het S.F. boek dat ik aan het schrijven ben uit te
schrijven en te publiceren, gewoon omdat het interessant is. De motivatie
waarom ik dit boek wilde schrijven was om het boek Duin te evenaren.
  Vermeij is getrouwd en heeft vier kinderen, twee zoons en twee dochters, hij
heeft gezegd dat zijn xxxxx oudste zoon begaafd was. Hij heeft karakter psychologie
gestudeerd, en tevens beroepskeuze. Hij heeft een aantal boeken over "personality"
en over tests en test methodes.
  Ik wil dit verslag hier bij laten.

                              Xxxx 230680
betreffend: Zelfanalyses

Er zijn bepaalde redenen waarom ik zelf-analyses wil maken. Een van de belang-
rijkste is het gesprek met J. Vermeij , komende woensdag. Andere redenen zijn
natuurlijk dat ik meer inzicht wil krijgen in de mezelf en mensen in het
algemeen.
  Een van de studiën die ik ga doen over de pre-dagboek tijd; de laatste tijd
denk ik daar weer vaak over, ofalthans ik ontdek dat er in die tijd ook xx al
interessante dingen zijn die het opschrijven waard zijn.
  Een andere studie gaat over het schrijven van boeken of wel in het algemeen
het verzinnen van verhalen. Zoals bekend is heb ik een levende fantasie en ben
ik xxxxx geïntereseerd in S.F. .
  Een ander studie gaat over mijzelf, het ontstaan van gedachte stromen, infeite
het onderzoek van mijn dagboek en het achterhalen van mijn persoonlijkheid, de
manier waarover ik denk, de manier waarop ik omga met mensen, hoe ik over mensen
voel, en ga zo maar verder.
  En tenslotte wil ik ook onderzoeken op welke manier ik anderes ben dan andere,
wat voor een ideeën ik over dit anders zijn heb gehad, vroeger toen ik nog een
kind was, had ik soms duidelijk het gevoel dat ik anders was.
  Hieruit wil ik dit inleidede woord dat als een voorwoord gezien kan worden
besluiten. Ik zal nu een aantal xx dingen gaan schrijven.

                              Xxxx 230680
betreffend: Mijn-anders-zijn

Ik wil hier over schrijven, omdat ik het noodzakelijk vind over dit mijn
gedachten te formuleren.
  Ik wil beginnen met het behandelen van een theorie die ik nog niet al te
lang geleden beschreef, dit was op een middag dat besloten werd om een beroepen-
test te gaan doen.
  Eerst zal ik een citaat geven uit mijn dagboek van woesndag 28 mei 1980, dat
geschreven is bij economie: "De drie punten zijn tot nu toe. 1. Een andere
manier van denken: a op laagste nivo (veel verbindingen zoeken) b middelste nivo
gedachten,(termcomplexen, hoort die hier of ergens anders) in de verschillende
denk werelden als gevolg van de dingen waarover ik denk) 2. Het denken over
andere dingen (vreemde niet algemene ver ontwikkelde denkwerelden) 3. Mijn
geloof. Ik ben van mening dat dit laatste toch wel doorwerkt, vooral als het
mijn mening betreft allerlei dingen, ik zal bepaalde dingen niet doen die andere
wel doen en omgekeerd".
  Edward de Bono heeft het in zijn boek "Practical Thinking" over de twee basis
processen die het denken vormen, namelijk "carry-on" en "link-up". Nu ben ik
van mening dat deze twee denk processen altijd voorkomen bij het denken, en ik
denk dat er een verband bestaat tussen de verhouding waarin iemand op deze
manieren denkt en zijn aanleg wat betreft alfa en beta. Ik denk dat iemand die
beta is aangelegd meer geneigd is naar het "link-up" denk proces dan iemand die
alfa aanleg heeft, en omgekeerd. Het begrijpen van dingen is hoofdzakelijk
mogelijk doordat men lostaande feiten met elkaar kan verbinden. "link-up" denk
processen hebben tot gevolg dat er steeds meer verbindingen tussen bepaalde
dingen, begrippen worden gelegd en daardoor het geheel van kennis steeds steviger
wordt. Het "carry-on" proces is een van de belangrijkste bij het herinneren van
dingen, als het gewoon harde informatie betreft.
  Ik ben van mening dat ik een overheersend "link-up" denk proces heb. Dit wat
betreft het laagste denk nivo.
  De denk vermogens die ik heb zijn hoofd zakelijk te danken aan de ontwikkelingen
op het middelst denk nivo. Vooral de hoge graad van abstract denken is belangrijk
bij het begrijpen van complexe zaken. De ontwikkeling van dit middelste nivo
is hoofd zakelijk te danken aan een aantal dingen die bevordelijk voor de ont-
wikkeling zijn, en deze zijn: Ten eerste het spelen (met lego) wat er voor
zorgde dat ik mijn fantasie kon kombineren met ruimtelijk denken, en constructief
denken. Voor ruimtelijk kunnen denken is een groot voorstellings vermogen nodig,
en volgens mij bestaat er een sterke relatie tussen abstact kunnen denken en het
voorstellings vermogen van ruimtelijke voorwerpen. Ten tweede nieuws gierigheid
naar allerlei dingen, de wens om te willen weten hoe dingen werken. Al vroeg
tijdig was ik geïntresseerd in technische zaken, in elektronica. Mijn vermogen
uit abstract denken bleek al uit het feit dat ik begreep hoe dingen werkte als
ik naar plaatjes keek. Vroeger keek ik alleen naar plaatjes en hierdoor leerde
ik termen van tekeningen denken. Ten derde het zich met het denken bezich houden.
In de pupertijd ben ik hier een heletijd mee bezigx geweest, ik wilde doorzien
hoe mijn denken was opgebouwd, wat denken is. En nu nog steeds hoe ik mij met
denken bezigx. Belangrijk hierin zijn ook het lezen van de boeken van Frank Herbert
waarin hij theorieën over het denken lanceerd die te fantastisch zijn om mogelijk
te kunnen zijn, maar toch een waarheid bevatten. En niet te vergeten het lezen
van de boeken van E.de Bono, die ik afgelopen zomer heb gelezen. Ten vierde het
programmeren, het programmeren dwingt je tot een hoge graad van abstract en xx
complex denken. Het leert je ingewikkelde problemen te analyseren, en onder te
splitsen in kleinere problemen.
  Belangrijke faktoren (aanleg) zijn: fantasie, voorstellings vermogen, abstract
kunnen denke, het vermogen dingen te begrijpen, de wiskunde aanleg, complex
analyserend kunnen denken. Het term-complex denken is een denkvermogen dat zich
ontwikkeld heeft op het middelste nivo, het is een combinatie van een aantal
factoren. Het denken ik termen ontstaat als men zeer abstract kan denken, immers
abstracte begrippen nemen minder plaats in het geheugen in dan normale proposities,
oftewel het abstract denken houdt in dat men proposities of zelfs reeksen van
proposities xx met referenties naar buiten toe kan omvatten in een term.
Daar de meeste denkprocessen (dan niet alle bewuste) zich afspelen in het short-
term geheugen is de complexiteit van het denken afhankelijk van de hoeveelxheid
informatie die men in dit werkgeheugen kan brengen. Door het vervangen van reeksen
proposities voor een term, wordt de hoeveel-heid informatie kunstmatig vergoot.
Nu denk ik dat dit vermogen tot abstract denken het krachtigste vermogen dat de
mens tot zijn beschikking heeft, het steld hem instaat gedachten te vormen die
niet direkt in zijn omgeving hun referentie hebben. Deze manier van denken licht
ook ten grondslag aan het beta-denken. Het termcomplex denken is daarom een
zeer complex en vooral abstracte manier van denken die een opbouwedn karakter
heeft; de vorming van termcomplexen maakt het mogelijk om termen te maken met
een nog complexere en groter hoeveelheid informatie.
  Het hoogste nivo van denken is ook erg bepalend, immers als men snelle denk
processen heeft, maar men is niet instaat gedachten stromen te reguleren of te
creeëren dan heeft dit een beperkende invloed op de gedachten processen. Dit
hoogste nivo van denken is veel minder abstract en bestaat hoofdzakelijk uit het
maken van planningen wat betreft de te volgen strategieën die men bij het denken
kan toe passen. Veelal is het een planning van heo deel ik de beschikbare denktijd
in, op welke manier en met welke hulpmiddelen kom ik tot het snelste resultaat.
Het hoogste nivo bepaald de efficientxie van het denken. Het komt vaak voor dat
wetenschappers een bepaald onderzoek verkeerd opzetten en hierdoor te veel tijd
besteden aan de verkeerde dingen, en te weinig aan de dingen waar het omgaat.
Ook is men bang van een reeds ingeslagen weg af tegaan, of gedachten te ontwikkelen
in andere richtingen dan waarin men zich op dat moment beweegt.
  Ik heb een aantal afwijkende gedachten werelden, daaronder vallen de Xxxxx
fantasie wereld, waarin ik S.F. verhalen verzin, en de denkwereld waarin ik
programma's schrijf, in deze wereld onstaan de programma's maar vooral de ideeën
voor programma's.
  Ik denk dat er een sterke relatie bestaat tussen de punten 1 en 2, immers
ze vullen elkaar aan, ze kunnen niet zonder elkaar in hun ontwikkeling, vooral de
relatie tussen het hoogste nivo van het denken de denkwerelden is erg belangrijk,
het is zelfs mogelijk te zeggen dat de organisatie van de gedachten van de
denkwereld afhangt.
  Een van de belangrijkste dingen die mij anders maakt dan andere is het in
mezelf kunnen wegduiken, en dit kan alleen ddordat mijn denkwerled zich zo ver
heeft ontwikkeld dat ik er langetijd in kan verblijven zonder dat ik me echt erg
verveel, of de behoefte aan andere heb. Wel moet ik zeggen dat het in mezelf
opsluiten grote gevaren kent. Ten eerste kan ik mijx niet eindeloos opsluiten,
want ik heb mensen om me heen nodig, het enigste wat het tot gevolg heeft is dat
ik erg veel aandacht opeis. Vroeger was ik zal produktied dat ik al opzoek was
naar mensen die naar me konden luisteren, vandaar misschien het richten op de
wereld van dex volwassenen. Misschien heb ik vroeger te weinig aandacht gehad.
Ten tweede vervreem ik van mijn omgeving waardoor ik steeds een-zamer wordt.
Daarom is het ten strengste afteraden om veel aandacht te besteden aan het schrijven
van mijn boek, het duwt mij precies de verkeerde kant op, het sluit mij nog meer
op in mezelf dan ik me kan veroorlovern. Het haaldx mijn oog van de waarheid af,
het leidt mij zelfs weg van de wereld en het leven. Het heeft in zich de geestelijke
dood. Absurd, nee de waarheid.
  En dan komt het derde punt, ik kan niet zeggen dat er een super actieve denk-
wereld is die zich hiermee bezigx houdt, maar toch dringt het geloof zich door
tot de meeste andere gebieden. En het heeft meer te goede voor mij gedaan dan de
andere werelden. De fantasie wereld dreef mij in mezelf vernielde mezelf. De
prorammeer wereld heeft zich zo in mijn greep dat het tijd weg vreedt die ik
voor ander dingen zou kunnen gebruiken, het heeft er voor gezorgd dat de afstand
tussen mij en de wereld om mij heen alleen nog maar groter werd, het heeft me
in dit opzicht dus helemaal niet geholpen. Mijn geloof heeft er voor gezorgd
dat ik ook naar andere dingen keek, het heeft mij toe gedwongen dingen te doen
die ik anders nooit zou zijn, het heeft mij geholpen mijn verdrongen gevoels
leven te leren openbaren, en te doen ontwikkelen. Het heeft mij gebracht bij
nieuwe mensen, het heeft mij in een jaar meer doen groeien, doen beleven dan
alle andere werelden bijelkaar. En daarom denk x ik dat ik op deze manier het
meeste verschil van andere, een verschil overgens dat geen kloof schept, maar
juist banden maakt.

                              Xxxx 260680
betreffend: Vermeij
dingen die hij heeft gezegd op woensdag 250680,
betreffend de dingen die hij gevonden heeft in mijn onderzoek
naar mij.

Het betreft hier een listing van uitspraken, die letterlijk niet over een komen,
helaas heb ik zelf geen aantekeningen gemaakt, hetgeen ik eerst wel van plan was.

"Je speelt een spel, waar gevaarlijke kanten aan zitten."Op wat voor manier ik
dat deed en hoe het gevaarlijk zou kunnen zijn , heeft hij niet kunnen zeggen,
ik begreep het niet.
"Je doet alles anders (op een andere manier) dan ander, hoofdzakelijk om te laten
zien dat je een eigenpersoonlijkheid hebt"
"Je bent vriendelijk, je hebt een vriendelijk karakter"
"Je relativeerd, dat wil zeggen dat je verbindingen legt tussen waar de
meeste mensen geen verbinding tussen leggen."
"Je houdt alles zwevend, je staat doordoor altijd open voor ideeën van andere,
maar dit heeft als nadeel dat je moeilijk beslissingen kan nemen"
"Je hebt een sterke gevoelsmatige binding met mensen en dingen."
"Je laat vaak andere zien wat je xx kunt, en gebruikt dit middel om kontakt te
zoeken"
"Je bent op een vrij intense manier bezigx contact te zoeken met andere"
"Je bent op zoek naar rust."
"Je zult in de toekomst zowel topprestaties leveren, als kontakten op bouwen
met ander, als je instaat bent om de verbinding tussen deze twee te verbreken,
als je gaat inzien dat het een veel minder belangrijk is als het tweede."
"Je weet redelijk goed hoe zelf in elkaar zit. Je bent je bewust (misschien wel
een beetje teveel) van jezelf"
"Je bent zelf wel instaat deze problemen op te lossen"

                                 280680
"Je hebt jezelf van buiten helemaal onder controle, maar van binnen be je een
dromer en daar heb je eigenlijk niet zoveel macht over"
"Je zult de rust waarna je opzoek bent waarschijnlijk vinden in een relatie met
een ander (meisje)"

Ik wil het hierbij laten.

                               Xxxx 280680
betreffend: Eerste gesprek Vermeij.
Ik zal het hierbij houden over de gedachten die er op kwamen xx bij het eerste
gesprek met Vermeij op woensdag 25 juni 1980. De gedachten zijn niet onstaan
in de volgorde waarop ik ze hiern heb neer geschreven.

Het eerste insteressante feit is dat hij nog een tweede gesprk wilde hebben,
hij wilde de gevonde resultaten op mij laten inwerken, de motivatie daarvoor
is dat hij denkt dat ik het zelf wel kan oplossen.
Toch zijn er een aantal opvallende dingen.
Ik heb hem van het geloof verteld zoals ik het ervaar hij begrijpt het echter
niet en deed net alsof hij mijn geloof aanvaarde, wat een van de beste en
misschien ook wel doeltreffendste methodes is om het af te weren. Wat hij deed
was mijn geloof passen in het idee dat hij zich van de werkelijkheid heeft
gevormd.
Ik ervaar een grote kloof tussen ons, die er uit bestaat dat ik een geloof heb
en hij niet. Hij gelooft dat een mens zelf zelf rijker kan maken wat het
geestelijke betreft, en ik geloof dat een mens dat niet zelf kan.
  Dit laatste het accepteren dat je het zelf niet kan onderscheid zich van alle
andere groeperingen die namelijk beweren dat een mens door trainig of zijn
gewoontes te veranderen xx zich zelf geestelijk kan onwikkelen, maar dat geloof
ik niet.
  En tevens bespeur ik hier en daar sugrestieve dingen in zijn resultaten, die
er misschien voor bedoeld zijn om mij aan het denken te zetten. De logische
vraag is dan Waarom?. Ik denk dat hij op zoek is naar het ontbrekende stukje .
hij niet begrijpt, bijvoorbeeld waarom ik normaal er verlegen ben, en op de dag
zelf opmerkelijk,open was en helemaal niet liet merken dat ik verlegen was.
En XXX zo zijn er waarschijnlijk nog een aantal dingen die hij niet begrijpt,
iemand die zo hevig kontakt aan het zoeken is en het toch niet vind. Maar ik denk
dat hij zelf best nog wel meer dingen zou kunnen noemen.
  Een van de meest sugressieve dingen die hij gezegd heeft is dat ik speel en dat
daar gevaarlijke kanten aan zitten. Hij weet waarschijnlijk dat ik bang ben
voor onbekende gevaren die ik zelf niet ziet, dus geeft hijx mij op dezemanier
een mogelijkheid over allerlei dingen na te denken.
  Of had hij er een ander bedoeling mee, is het wel degelijk een feit, maar zie
ik het zelf niet. Of is het een vergissing van hem, en bedoelt hij hiermee mijn
niet verklaarbare gedeelte, waar waarschijnlijk best wel gevaarlijke kanten aan-
zitten. Bedoelt hij met het gevaar dat ik te openlijk ben tegen over andere ,
zoals ik dat ook was tegen over hem. Bedoelt hij er mee dat ik met mensen speel.
Dit spel is werkelijk gevaarlijk voor iemand die niet vertrouwd op zijn geloof.
Ik durf mij te uiten op deze manier omdat ik aan voel dat mensen mij toch niet
kunnen krijgen, en als ze het wel doen dat ik er dan boven kan staan, dat God
bij mij is om voormij te zorgen.
  Heeft hij kunnen voorzien dat ik over dit zou kunnen na gaan denken, dat ik
niet alleen mezelf zou gaan analyseren, maar dat ik ook de dingen zou gaan
analyseren die hij gezegd heeft. Hij heeft niet op gemerkt dat ik erg kritisch
ben en dat ik ook heel sterk af ga op de indrukken die ik van mensen krijg.
Hij kent mij niet als de kritische omdat ik dat bij hem niet ben geweest. (In
dat geval heeft het spel erg gevaarlijke kanten). Is hij bang dat ik mij zal
vast klampen aan hem die doorziet wat ik nodig heb, van mijn vertrouwen misbruik
maakt om mijn te kunnen misbruiken, waarschijnlijk niet onwaarschijnlijk.
  Ik merk dat ik op het ogenblik speel met de ideeën die hij heeft gegeven, dat
ik een strijd srijd met zijn gedachten,ideeën en resultaten. Ik ben op het ogen-
blik bezig alles in de kleinste details te analyseren. Ik speel een spel van ideeën
en gedachten en suggesties. Maakt hij hier bewust xxx gebruik van.
  Het is een feit dat ik mij xxx de laatste dagen erg bewust met mezelf bezig
ben , dit was waarschijlijk ook zijn bedoeling, maar heeft hij ooit kunnen
voorzien waar het toe leidde. Nee dat denk ik niet. Ik denk dat ik op het
ogenblik er sterk bezig ben met mijn keuze voor het geloof, en ook merk ik dat ik
steeds op een hoger nivo van bewust wording van deze keuze wordt, ik denk
steeds dat ik de keuze xxx xxx xxxxx voor het geloof steeds weer doe xx of dat de
eigelijke keuze nog moet komen.
  Ik krijg het idee dat ik bezig ben mezelf sterk aan het maken ben om het
openlijk (dus ook tegen over mijn ouders)xxxxxxx te kunnen zeggen, want nog
steeds ben ik bang dat mensen mij geloof niet accepteren en beschouwen als een
dwaling.
  Nu iets anders, ik,was terleur gesteld toen ik Vermeij verliet, ik had meer
verwacht, meer aandacht denk ik, want ik weet me teherinneren dat ik verschillende
keren heb geprobeerd om zijn aandacht te trekken, wat hij niet zag. Ik begrijp
nu ook waarom hij het kort heeft gehouden en het liever nog korter had gezien,
het hoefde namelijk nog niet helemaal uit gepraat te worden. Toch wil ik zijn
motivatie voor dit uitstellen weten.
  Ik merk op dat de dingen die ik in mijn dagboek geschreven heb over deze zaken
ook aldaar belezen kunnen worden. Ik besluit nu te stoppen en verder te schrijven
in mijn dagboek (als ik dat doe) omdat de dingen die mij nu bezig houden niet
direkt met dit te maken hebben en nog in ontwikkeling zijn en als zodanig nog
niet objectief te bekijken zijn.

                            Xxxx 060880

Betreffend: Statements van Vermeij.
Deze zijn overgenomen van de brief welke ik op 6 augustus van hem ontving,
hierbij moet ik vermelden dat hij deze brief op mijn verzoek heeft gestuurd
en dat mijn moeder tevens een brief heeft gekregen, waarin het advies stond.
Hiernin komt met vrij grote zekerheid naar voren dat ik al voor informatica
zou kiezen, hoogst waarschijnlijk heeft Vermeij aangevoeld dat ik de eigenlijke
keuze al had gemaakt.
maar nu dan de statements:
Xxxx xxx xxxxxxx
-Redeneert vanuit het een naar het ander
-produceert en zijn produkten krijgen omvang
-doet zijn uiterste best om praktische zaken begrepen te krijgen (moet er dus
 moeite voor doen)
-brengt nuances aan, slijpt fijn, denkt ik mogelijkheden. In feite staat dus
 alles op losse schroeven; denkt relatief, brengt zaken met elkaar in verband
 die een andere los van elkaar staand beschouwd
-verbale vloed
-probeert werkelijkheid te onderscheiden van de schijn
-bang dat men hem te na komt
-denkt in geabstraheerdheden
-neemt een aktieve houding aan ten opzichte van zijn sociale omgeving: wil er
 iets in tot stand brengen
-rationele afspraken hebben een soort heilige geldingskracht, daar houdt hij
 zich onverkort aan. Dat belemmert soms een soepele kontaktname
-probeert voor dingen het zelfde te voelen als wat je voor mensen kunt voelen
-zijn handelen is altijd tweezijdig interpretabel
-hoopt iets goeds te doen of iemand te worden naar wie men luistert
-speelt een spel dat op een gegeven moment gevaarlijke kanten kan krijgen
-wil eigen-machtig zijn, via het denken
-streeft naar diepgaande relaties
-zet zich op een doorzettende wijze in voor zijn persoonlijke doeleinden

tot hier.