Vorige Boven Volgende

Tweede map

Hieronder volgen de tekst van een aantal blaadjes die onderdeel uitmaken van de tweede map die ik aangelegd heb. De bedoeling van deze map was om aantekeningen te bewaren. Er is ook een eerste map geweest, maar deze is niet als dusdanig bewaard gebleven.                               Xxxx 130580
betreffend: Uittreksel (nederlands)
titel: Mannekino
schrijven: Sybren Polet (ps. van s. Minnema)
genre: roman
achterkant(kaft):  Mannekino
'Mannekino' is het derde boek uit een reeks, waarvan de delen
als volledigx zelfstandige romans gelezen kunnen worden. De
eerste tweex waren 'Breekwater' en 'verboden tijd', De Lokien-
figuur loopt er als een rode draad doorheen.
Werd Lokien in het eerste deel gekonfronteerd met de ouder
wordende heer Breekwater ('een morderne Elckerlyc') en in het
tweede met zijn eigen of een vroeger ik, in 'Mannekino' is zijn
tegenspeler een jongetje van negen jaar: Guido, een supergenie,
dat tegenover zijn ouders de middelmatige speelt.
Guide heeft zich voorgenomen op zijn tiende jaar miljonair te
zijn. Maar om dit te realiseren heeft hij volwassenen nodig die
voor hem handelen en spekuleren. Notaris Riphagen is zijn xx
eerste slachtoffer, In een later stadium wendt hij zich tot
Lokien.
Er ontstaat nu een fascinerend maar gevaarlijk spel van
identificeren en de-identificeren, in heden en verleden, in de
werkelijkheid en in Lokiens fantasie. Dit is het uiterlijke verhaal
in een boek vol verschuivingen, dubbele bodems, (on)mense-
lijke avonturen, projecties, identifikaties, mensen en manne-
kino's
bibliotheekkaartje:
POLET, SYBREN. /ps. van S. Minnema/.
Mannekino; een realistische fabel.

In de confrontatie met een wonderkind raakt de
hoofdpersoon uit "Breekwater" en "Verboden tijd"
in de ban van supranormale menselijke-onmenselijke
machten. Oorspronkelijke druk 1968.
van-de-schrijver(p269):
Voor wie zich mocht afvragen in hoevere de exakte gegevens
in dit boek kloppen en de gadgets verwezelijkbaar zijn, kan
ik meedelen dat dit volledig het geval is.
Ik dank iedereen die mij geholpen heeft bij het verstrekken van
informatie, dan wel de uitwerking of toepassing ervan heeft ge-
kontroleerd. Ook beid ik mijn verontschuldiging aan Jan-
Bert (4 jaar) voor het plegen van plagiaat door gebruik te ma-
ken van zijn magistrale luciferdoosjes-filosofie op blz. 32.
Inmiddels is een soortgelijke slagzin als Guido jaren geleden
aanbood (op blz. 11/12) al eens door het reklamewezen gebruikt,
zij het uiteraard minder goed. De rechten van de parfumtekst
op blz. 14 worden strikt voorbehouden.
Verder zijn besprekingen over het oprichten van een Manne-
kino-café in Amsterdam in een vergevorderd stadium- waar-
schijnlijk zal Drs H. Gruyters er in deelnemen-, terwijl patent
is aangevraagd op de elektische schoenen. Het Ministerie van
Oorlog in de Verenigde Staten heeft interesse getoond voor de
generatorstoel i.v.m. haar vele oorlogsinvaliden.
Tenslotte, iedere gelijkenis tussen figuren uit dit boek en reeds
bestaande figuren uit andere boeken berusten op louter toeval.

                     DE SCHRIJVER

                               Xxxx 120680
betreffend: Uitreksel
gemaakt op vrijdag 060680
uit: SEK lesbies/homo-blad 1980/5 f3,-
p 4,5,7(2/3),8(2/3).
 De grote genezing.. 's van Youth for Christ
foto's "Youth for Christ-hoofdkwartier De Linderhorst" (p 4)
    "Dominee Pieter Boomsma:"...later een vies oud mannetje""(p 5)
    "Ondervraging van Johan van der Sluis: ...meer pakken dragen.." (p 8)
uittreksel:
Mayday, aktievoerende COC-ers voor de deur.
snelgroeiende jongerebeweging, grootsscheepse aktie van COC welke vernietigend
moet zijn voor YfC. "KOFFIEBARS" november aktie koffiebars, daar worden mensen
geconfronteerd met dubbelzinnige veroordelijgen van homosexualiteit. aktie niet
zonder resultaat, verschillende mensen zijn uit YfC gestapt. COC willen YfC meer
bekend maken om haar funeste opvattingen. brochure hierover.
Wat hebben ze gevonden: "YfC een van de zwarte plekken in de maatschappij is,
waar de aversie tegen homosexualiteit nog welig tiert." "Dat homosexule jongeren
daardoor onmiskenbaar de dupe van worden, dat de leiding niet van plan is haar
houding te herzien"
vier persoonlijke verhalen. Peter Stoker (bekrompen en reactionaire denkwijze)
linda, bij Johan van der Sluis van de Evangelische Hulp aan Homofielen terecht
kwam. "ARGRESSIE" freek pol, Hanne Hoekstra. "ONDERDRUK GEZET" psycholoog
Van den Aardweg. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"depressie xx, totale vervreemding en zelfmoorden zijn geen uitzondering"
"EENZIJDIG" YfC voert als argument aan eenzijdigheid. "Volgens haar heeft de open-
heidxx van de laatste tijd ertoe geleid dat ook jongeren die nog twijfelen over hun
homofolie of lesbische gerichtheid door akties en publikaties automatisch de kant
van de homosexualiteit wordt opgeduwd" "YfC vindt dat jongeren bijna niet meer kunnen
kiezen" "KOMMER EN KWEL" Van de Sluis (boek) 'Ik ben niet meer zo'
"DUIDELIJKE TAAL" "want groepen als Youth for Christ blijven een gevaarlijke cel in
de samenleving".
"Zo wordt een klimaat geschapen waarin jongeren het een rechtvaardiging te vinden
een homodemonstratie aan te vallen en vechtpartijen te beginnen".
"LEGE KERKBANKEN" synode van de gereformeerde kerxk. "Vandaar dat in de brochure
is gewijd aan de theologie van Youth for Christ, die in de zogenaamde fundamen-
talistische hoek zit en in feite een burgerlijke moraal predikt"
"INITIMITEIT" Blad Jeugdwerk tema nummer over evangelische hulpverleningxx bewegingen.
Mensen die in de knel zitten worden aangetrokken door de sfeer. (losse nummers
f3,- op 22 52 037 tnv Jeugd werk, Nu te Amsterdam tel: 020-241345)
citaatx Groene Amsetrdammer van Els XXXX Sietsma: "Het ontbreekt aan aandacht voor
ongeorganiseerde jongeren en scholieren, er wordt niet ingesprongen op de vragen
waar jongeren in hun vrijetijd mee zitten". en "In dit opzich zijn de linkse
organisaties trouwens typisch mannelijk, met de nadruk stategie debatten,
rivaliteit over principes, het verrichten van politieke prestaties. Men laat elkaar
gauw vallen, er wordt some gemanupuleerd. Het persoonlijke, de bezinning op een
nieuw levensperspektief, op de verhouding tussen mannen en vrouwen, is lange tijd
verwaarloosd gebied geweest en heeft pas weer een nieuwe impuls gekregen door
het feminisme".
"SCHULDVRAGEN" vraag. Hoe komt het dat YfC zoveel aanhang krijgt. "uit de brochure
blijkt namelijk sterk, dat de warme sfeer van de koffiebars met volle teugen wordt xx
ingesnoven". Anneke Lommerse vond het gewone xxx kerkelijke jeugd werk te steriel.
Frank Duivenhoorde , raakte de eenzaamheid kwijt:"ZE kent de maatschappij niet en
wenst zich op eenx eiland terug te trekken". "Het Youth for Christ-evangalistatie
werk bestaat dankzij een zorgvuldige vermijden van alles wat maar naar politieke
en maatschappij zweemt. Uit de artiekelen blijkt voldoende hoe reaktionair deze
werkwijze in feite is, en hoeveel schade die aan de ontwikkeling van jongeren
kan toebrengen"
De brochure vrij keuze kost f6,90 inklusief verzendkosten
bestelling via overschrijving op giro 570348 tnv N.V.I.M.-COC, Amsterdam onder
vermelding van 'Vrije keuze' "COC-steunfonds: 2077864: vermelden: Aktie Youth for
Christ".

                              Xxxx 280880
betreffend: Doolhoven
Ten eerste de definixtie van een volmaakt doolhof,
zoals ik die zal gebruiken: Een volmaakt doolhof is een doolhof dat is getekend
binnen een rechthoek van n bij m hokjes, zonder in- en uitgang(en), en waarin
het xxxxxxxxxx xx onmogelijk is om in een rondje telopen.
Dit laatste zou men ook als volgt kunnen defineren:"Het is onmogelijk om al
bewegend door het doolhof xxx een hokje xx xxxxx binnen te komen, dan door
de weg waarop men het voor de laatste maal heeft verlaten." of "Men kan al lopend
door het doolhof en daarbij de muur aan de rechter(of linker) te volgen
alle muren zien die er in het doolhof zijn, als men aleen naar de muur kijkt
die men volgt oftewel; als men de rechterhand tegen de muur aanhoud en rondloopt
zal men alle muren aanraken." Tevens kan men vanuit ieder hokje al de andere
hokjes berijken.
Ik heb een onderzoek gedaan naar een relatie tussen de aantallen verschillende
hokjes, hiervoor moet ik de hokjes eerst in groepen verdelen:
groep1. De doodlopende-weg hokjes, deze hokjes hebben maar een opening.
groep2. De doorgaande hokjes, deze hebben twee openingen, en zijn te verdelen in
    rechtdoorgaande wegen en bochten,
groep3. De drie-kruisingen, deze hokjes hebben drie openingen,
groep4. De vier-kruisingen, deze hokjes hebben alleen openingen.

Nu kan men een xxxrechthoek van n bij m hokjes, twee hokjes van groep1 en de rest
hokjes van groep3 maken. Als men er nu ergens een drie-kruising toegvoegt dan gaat
er een hokje van groep2 af voor de nieuwe kruising en ook een voor een nieuw
hokje uit groep1.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A=aantal-groep1,B=aantal-groep2,C=aantal-groep3,D=aantal-groep4.
Er geldt nu: A=2.D+C+2
       B=n.m-A-C-D=n.m-(2.D+C+2)-C-D=n.m-3.D-3.C-2
       n.m-3.D-2.C-2>=0

Een tweede vraag is hoe kan men het aantal muren (M) berekenen, is dit voor
ieder vierkant een vast getal, of afhankelijk van xxx de vorm van het doolhof.
We willen het aantal binnenmuren (M) weten, het aantal binnenmuren is gelijk
aan het aantal wanden min het aantal buitenwanden gedeelt door twee.
Dus in formule: M=(W-2.(n+m)/2=W/2-n-m
voor W geldt; W=3.A+2.B+C
        =3.(2.D+C+2)+2.(n.m-3.D-2.C-2)+C
        =6.D+3.C+6+2.m.n-6.D-4.C-4+C
        =2.m.n+2
voor M geldt dan M=W/2-n-m
         =(2.n.m+2)/2-n-m
         =n.m-n-m+1

Maar volgens mij kan dit ook nog op een andere manier worden gevonden:
Methode2. Stel dat we alleen maar 2 hokjes hebben van groep1 en de rest van
groep2, dan hebben we dus voor W: W=3.A+(n.m-2).2.B=6-2.n.m-4=2.m.n+2
Voor elk hokje van groep2 er bij krijgen we er een groep1 er bij, het aantal
wanden blijkt gelijk,voor elk hokje van groep4 er bij krijgen we er twee van
groep1 bij, het aantal wanden blijft dus gelijk.
Methode3, deze gaat er van uit dat ieder hokje een vierkruising is, die er dus
twee nieuwe doodlopende wegen bij maakt, het aantal doodlopende wegen is dan
2 plus het aantal hokjes. Elke want is dus een doolopende weg

Xxxxx xx xxxxxxx
Het perfecte doolhof is het doolhof waarbij het aantal xxxxx wanden gelijk is
aan het aantal hokjes maal 2; dit is een doolhof met een ronde weg plus zij-
takken. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

                              Xxxx 010980
betreffend:Doolhoven(2)
hierin de beschrijving van een algemene formule:
Ik vroeg mij af of de gevonden resultaten ook bij andere vormen van
doolhoven zou werken.
Ik definieerde: W gelijk aan het aantal wanden van alle hokjes bij elkaar,
B het aantal buiten muren, H het aantal hokjes en w het aantal wanden dat
ieder hokje heeft.
Voor het aantal wanden geldt nu: W=(H-B)/2
Als we H hokjes in een sliert zouden leggen, en deze hokjes zouden ieder w
wanden hebben dan geldt voor het aantal wanden:
  W=H(w-2)+2
en M=(W-B)/2= (W(w-2)-B)/2+1
als we I het aantal mogelijke wegen tussen cellen noemen xxxxxxx xx xx
xxxxxxxx: X Xx geldt voor XXx Hw=2I en B=) we krijgen dan:
  M=(H(w-2)-B)/2+1= (Hw-2H-B)/2+1= (2I-2H)/2+1=I-H+1
dus wel, het aantal wanden dat men aantreft in een doolhof waar H kruisingen
zijn, en I tussen wegen zijn is gelijk aan het verschil tussen I en H plus 1.

Twee andere gebieden die ik op het ogenblik heb gevonden zijn:
1. Complexe vorm theorie van wegen is doolhoven: dit is erg complex en
  lijkt enigzinds op Epolex systeem (?), en hiervan weten we dat de
  complexiteit zo groot is dat het haast onmogelijk is om regels op te
  stellen
2. Theorie van de moeilijkheids graad van doolhoven; ook dit onderwerp
  is vrij ingewikkelt omdat men informatie omtrend de vorm van de wegen
  nodig heeft, en verder komen er nog een aantal psychologische eigenschappen
  bij, namelijk de vraag:wat is nu moeilijk?

tothier.

                              Xxxx 010980
betreffend:"Opstand in Europa",
een programma van veronica uitgezonden op 270880 om 20:35
In Duitseland worden bijna alle jeugd acties door de politie tegen gewerkt.
Jongeren vinden deze zogenaamde politie legers onjuist.
De agressieviteit in Europa neemt toe, waarom nu opeens zo plotseling.
In Duitse land was er afgelopen 16 mei een demonstratoe tegen een militaire
traditie, waarbij bij onregelmatigheden de politie ingreep.
Er was zoveel politie op de been dat dit een provocatie was, de verdedigers
voelde zich zo machteloos dat ze met stenen gingen gooien. Het kwam zelfs zo
ver dat de politie ook stenen ging gooien. Met veel geweld wordt het gebied
om het stadion waar de traditie plaats vond ontruimt.
Vele protesteren om hun situatie, ze voelen zich machteloos, mede door de
ellende. Mensen hebben het gevoel dat ze geen invloed meer kunnen uitoefenen.
In 1976 werd in het model ontwerp van de uniforme politiewet in duitseland
ook de mogelijkheid van gericht xxxxxxxx doodschieten van mensen, en het inzetten
van machine geweren opengelaten.
Amsterdam.
Ook hier het stenxen gooien van Autochnomen.
De krakers verdedigde hun panden, en het gooien van de eerste steen kan gezien
worden als een historisch moment. Men kan het zien als een nieuwe vorm van
actie, Actie voeren was vroeger zinvol, nu niet meer. Men ziet de normale wegen
niet meer zitten. Vondelstraat nog wel onderhandeling, de vondelstraat was
uiteindelijke een andere actie.
30 April,Koninginnen dag. Niemand begreep wat er aande hand was, maar zeker is
dat het niet alleen senstatie beruchte jongeren zijn. Wanhoop en Machteloosheid.
Gewld maakt nog een beetje indruk, Je kan alleen nog maar vechten. Ze vinden
het niet leuk om geweld te gebruiken, maar ze moeten wel, ze worden gedwongen
tot criminaliteit, wat hen kwetsbaar maakt.
Parijs.
Al een jaar lang vechten hier de autochnomen tegen de politie en tegen elkaar.
Individueel en dagelijks geweld. De maatschapij veranderingen hebben geen nut
gehad, men wil nu niet eenploitieke maar een sociale actie. Men wil eigenmachtige
eigendomsbeplaing. Belangrijk hier zijn de grote jeugd werkloosheid. Een xxxx
buitenlandse studenten stop had tot gevolg dat de dag er op er 1500 mensen op de
been kwamen. De generatiex van '68 heeft gevaalt. NU is het streven vernietiging.
Autochnomen en hun sympisanten worden harder gestraft, als voorbeeld, dit
geeft echter een grotere opstand.
Milaan.
De eerste autochnomen hadden geen lang leven, het enige wat er van overbleef
is radio Ropula. Maart 1978 grote terroristische uitbarstingen, exstremen mengde
zich onde de autochnomen. De weinige autochnomen willen geen geweld meer, Geweld
heeft net zo als praten geen zin meer.
Zürich.
Hier hebben de autochnomen het streven naar vrijheid en de mogelijkhedi om
vreatief bezich te zijn. het welzijn is niet zo belangrijk. Men wil niet weg-
zinken in de burgerij. Zürich is het toonbeeld van burgerlijkheid, schoonheid,
en rijkdom. De autochnomen hebben hun eigen cultuur. Toen Zürich 80 miljoen
wilde uitgeven voor het operahuis kwam de eerste actie. "vrijheid met groenland,
aanwezig was en wilde ook geen geweld. De politie gebruikte traangas kanonnen,
en een traangas, dat door een V.N. resolutie verboden is en een zwar gif gas is,
dat oogkwalen, blindheid en psychische kwalen kan veroorzaken.
Op 12 en 23 juli waren er opnieuw onrusten, na een concert van Bob Marley. Hier
maken ze gebruik van actie groepen.
De huisvestings elende is een van de belangrijkste factoren
De bewgingen zijn onafhankelijk van elkaar, er is geen sprake van echte contacten.
men kan zeggen dat er eem gelijkmatige opkomst van de zelfde ideeën is.
belangrijke factoren zijn: grote jeugd werkeloosheid, de oorlogsdreiging, en
militarisme. In feite is het de wereld die geweld uitlokt. De jeugd voelt
zich voor de toekomst bedreigd, ze voelt zich niet meer vrij in deze democratische
maatschappij.

Problemen kunnen alleen opgelost worden zonder geweld, omdat xxx geweld geweld
uitlokt.


                              Xxxx 090980
betreffend: Doolhoven (3)
Nieuwe theorie, redeneerd omgekeerd.

Als men H punten wil verbinden heeft men minimaal H-1 verbindingslijnenx
nodif. Als H=2 dan heeft men één verbindingslijn nodig, voor ieder punt
er bij heeft men minimaal één verbindingslijn meer nodig.
Als H punten door H-1 verbindingslijnen worden verbonden, en elk punt
verbonden is met ieder ander punt, xxx dit kan dus ook via andere punten,
dan noemen we dit een volmaakt netwerk. Hier zal ik in het verdere
betoog van uitgaan.
Als H punten door I verbindingslijnen worden verbonden en elk punt
verbonden is met ieder ander punt, dan moeten we M verbingslijnen
weghalen om het volmaakt te maken.
Er geldt dan: M+H-1=I
       M=I-H+1
Stel dat er vanuit ieder punt w verbindingslijnen uitgaan dan wil dat
zeggen dat het aantal verbindingslijnen gelijks is aan ½Hw.
Er geldt dan: N=Hw-2I
       I=(Hw-N)/2
       M=I-H+1=(Hw-N)/2-H+1=(Hw-2H-N)/2+1=(H(w-2)-N)/2+1
Deze laatste formule kunnen we nu ook gaan toepassen voor doolhoven
waarin hokjes de punten zijn, openingen de verbindingslijnen , M het
aantal muurtjes binnen het doolhof en N het aantal buitenmuren.
OP merkingen: Doolhoven zonder buiten muren zijn ook mogelijk, als we
bijvoorbeeld een doolhof op een kubus of een regelmatige veelvlak om er
een doolhof op te maken.
Wex gaan uit van een doolhof dat opgebouwd is uit n bij m vierkante hokjes en
zo een rechthoek vormt.
Er geldt dan: H=nm
       N=2(n+m)
       w=4
       M=(nm(4-2)-2(n+m))/2+1=nm-(n+m)+1=(n-1)(m-1)
       M+N=nm-(n+m)+1+2(n+m)=nm+(n+m)+1=(n+1)(m+1)
Voor driehoeken met aan elke zijde n driehoekjes geldt:
       H=nn
       N=3n
       w=3
       M=(nn(3-2_-XX3n)/2+1=n(n-3)/2+1
Hier van uit kunnen we dan de formules voor de verschillende soorten hokjes
afleiden. Hiervoor moeten we eerst het aantal wanden W berekenen en hier
voor geldt:  W=2M+N=2nm+2
Nu moet gelden: 3A+2B+C=2nm+2
        A+B+C+D=nm
geeft:     3A+2B+C=2A+2B+2C+2D+2
        A=C+2D+2
        B=nm-A-C-D=nm-3D-2C-2